Vytisknout

POZOR! S přechodem na nový systém evidence žáků berte prosím na vědomí, že splatnost je za I. pololetí do 31. srpna 2016 a za II. pololetí do 31. ledna 2017!

 

pro školní rok 2016/17
přípravné studium,  všechna studijní zaměření I. a II. stupně, studium pro dospělé žáky studující SŠ, VOŠ
POLOLETNÍ 1100,- Kč
ROČNÍ          2200,- Kč

studium dalšího studijního zaměření, slouží-li k přípravě na talentové zkoušky (nutné doporučení třídního učitele a souhlas ředitele)
ROČNÍ          1100,- Kč

studium dalšího studijního zaměření
POLOLETNÍ 1100,- Kč
ROČNÍ          2200,- Kč

Úplata za vzdělávání se platí převodem na účet 6434811/0100, pod variabilním symbolem daným školou, a to buď pololetně, nebo ročně.

Nově přijatí žáci platí do 14 dnů od přijetí ke studiu. V případě, že nebude uhrazena úplata za vzdělávání ve stanoveném termínu, přestává být žák v souladu s vyhláškou č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání žákem školy.

Poznámka:

Na základě žádosti zákonného zástupce žáka může ředitelka školy povolit splácení školného dle dohodnutého splátkového kalendáře. Splátkový kalendář se po podpisu obou stran stává pro zákonného zástupce závazný a v případě nedodržení termínu splátky do 14 dnů žák přestává být žákem školy.