Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Talentové zkoušky úspěšně vykonali tito žáci:

1 14 31 42 57 70 86 103
2 15 32 44 59 71 88  
3 17 33 45 60 75 89  
4 18 34 46 61 76 90  
5 19 35 47 62 77 92  
6 20 36 50 63 78 94  
7 22 37 51 64 79 95  
8 23 38 52 65 80 97  
9 25 39 53 66 82 98  
10 28 40 54 68 83 100  
13 29 41 55 69 84 101  

 

Rodiče žáků, kteří neobdrželi při konání talentových zkoušek "Doklad" s číslem žáka, budou o výsledku zkoušky informováni individuálně na jejich e-mailovou adresu.

Pro konečné zapsání žáka ke studiu ve školním roce 2016/2017 je zapotřebí do 31. 8. 2016
uhradit úplatu za vzdělávání (školné) na 1. pololetí:

Částka 1100,- Kč
č. účtu 6434811/0100
variabilní symbol = číslo, pod kterým žák vykonal talentové zkoušky

Upozornění:
Bez řádně zaplaceného školného žák nebude zapsán ke studiu.
Ve zvláštních případech lze v kanceláři školy dohodnout splátkový kalendář. V případě neuhrazení splátky do 14 dní po smluveném termínu žák přestává být žákem školy.

V Olomouci 29. 6. 2016

PaedDr. Zuzana Hrubošová, řed. školy