Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Školní řád základní umělecké školy vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, ředitel školy.

I. práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Žáci mají právo:

 1. na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 3. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání

Práva uvedená v odstavci I. pod číslem 2. a 3. mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1. Žáci jsou povinni:

 • řídit se zásadami tohoto školního řádu, dodržovat zásady kulturního chování<br />- docházet do vyučování pravidelně a včas, přezouvat se v šatně školy
 • účastnit se interních i veřejných akcí školy

2. Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletillých žáků jsou povinni:

 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou, (možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem)
 • v případě delší nemoci podat škole do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání. Trvá-li nepřítomnost déle než jeden měsíc a je-li to škole předem známo, je žák na základě žádosti a lékařského potvrzení zproštěn placení úplaty za vzdělávání za dobu nepřítomnosti. / vždy však  za celý měsíc  /. Zameškané hodiny vinou žáka se nenahrazují.

3. Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:

 • jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu žáka školy
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

II. Organizace výuky

a) přijímání žáků

 • ke studiu se žáci přihlašují písemnou přihláškou na předepsaném tiskopise, kterou za nezletilého podepisují jeho zákonní zástupci. Nově přihlášení žáci se přijímají na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky
 • V oddůvodněných případech lze přijmout žáka i v průběhu školního roku – na základě dodatečné talentové zkoušky a po posouzení  a schválení uměleckou radou školy
 • Žáci, kteří pokračují ve studiu ve vyšším ročníku, jsou přijati na základě odevzdané přihlášky
b) ukončení studia
 • Ukončení v průběhu školního roku je možné pouzez vážných zdravotních a jiných (přestěhování, radikální změna sociálních podmínek) důvodů, požádá-li o to písemně (za nezletilé žáky zákonný zástupce) a to k 31. lednu.  Odhlášení není možné provádět zpětně. Žák, který nebyl řádně odhlášen, zůstává i nadále v evidenci žáků školy se všemi povinnostmi z toho vyplývajícími.
 • Studium ukončeno rozhodnutím ředitele školy - pokud žák závažným způsobem poruší školní řád

c) úplata za vzdělávání (platby školného)

 • školné se platí složenkou pololetně a jeho výši stanovuje ředitel školy dle §8 odst.1 vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání v platném znění
 • školné pro každé pololetí školního roku musí být uhrazeno nejpozději do 21. dne prvního měsíce příslušného období, a to buďto složenkou nebo převodem z účtu. V případě nedodržení termínu splatnosti bez důvodné omluvy zákonných zástupců bude považována přihláška žáka za neplatnou a žák bude vyřazen z výuky
 • další úpravy školného (případné zdravotní slevy, odklad platby) stanovuje na základě písemné žádosti a předložených podkladů pro jednotlivé případy ředitel školy

III. Výchovná opatření

1. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy.

2. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

Školní řád v plném znění je k nahlédnutí u ředitele školy.

V Olomouci dne 10.12.2005   PaedDr. Zuzana Hrubošová
   ředitelka školy